KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SWS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektrycznej 7a, 67-200 Głogów;
2) W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem poprzez e-mail: biuro@sws-invest.pl, pod numerem telefonu: 607-440-660 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1);
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przedstawienia oferty Administratora oraz realizacji umowy łączącej  Państwa z Administratorem lub do podjęcia, na Państwa żądanie, działań niezbędnych przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a i b RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem działalności deweloperskiej i realizacją zawartych umów,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) w celach analitycznych, ogólnej optymalizacji produktów oraz procesów obsługi, wykazania spełnienia wymogów umowy kredytowej zawartej na finansowanie inwestycji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3) celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie przedstawienia oferty Administratora, przez okres 3 miesięcy od zakończenia sprzedaży inwestycji, którą byli Państwo zainteresowani lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
b) w zakresie realizacji zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
d) w zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
5) Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać:
a) podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
- partnerom, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji zadań związanych z profilem działalności, tj. bankowi kredytującemu inwestycje, bankowi prowadzącemu mieszkaniowe rachunki powiernicze, podmiotom świadczącym usługi z zakresu administrowania/zarządzania nieruchomościami w celu administrowania obiektem, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe i kancelariom prawnym prowadzącym obsługę prawną Administratora,
- wykonawcom robót budowlanych i podwykonawcom w celu realizacji umowy łączącej Państwa z Administratorem oraz realizacji obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub dokonującym na Państwa polecenie przeróbki lokatorskie w wybranym lokalu,
b) kancelarii notarialnej sporządzającej umowy lub oświadczenia, dla których powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zachowania formy aktu notarialnego lub gdy strony zgodnie postanowiły o zachowaniu tej formy, firmom serwisującym oprogramowanie i sprzęt informatyczny Administratora, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
7) Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przedstawienia oferty i/lub zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy przez Administratora;
10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.